Кои сме ние

Начало | Кои сме ние

Национално сдружение на хора страдащи от хронична миелогенна левкемия - ХМЛ    

гр.ЛОВЕЧ ж.к.“Младост“ бл.321 вх.В ет.3 ап.8
тел. 0899123999  тел/факс 068 603760
БУЛСТАТ 11054583
e-mail: hml@abv.bg
http://cml.zdrave.info

Документ за регистрация


УСТАВ НА “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НА ХОРА, СТРАДАЩИ ОТ ХРОНИЧНА МИЕЛОГЕННА ЛЕВКЕМИЯ – ХМЛ”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НА ХОРА, СТРАДАЩИ ОТ ХРОНИЧНА МИЕЛОГЕННА ЛЕВКЕМИЯ - ХМЛ” наричано по-долу за краткост „Сдружението" е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

     (2) СДРУЖЕНИЕТО е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2.(1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието „НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НА ХОРА, СТРАДАЩИ ОТ ХРОНИЧНА МИЕЛОГЕННА ЛЕВКЕМИЯ - ХМЛ ", което може допълнително да се изписва и на чужд език.

     (2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
Чл.3. Седалище: гр. Ловеч, адрес на управление: гр. Ловеч, ж.к.“Младост“ бл.321 вх.В ет.3 ап.8

ЦЕЛИ
Чл. 4. Основни цели на сдружението са:
Да съдейства и помага на всички пациенти с ХМЛ и други заболявания на територията на Р.България при лечението и снабдяването с лекарства, съответните консумативи, диетични храни, здравна просвета и запознаване с последните достижения на медицината в борбата с тези заболявания, подпомагане на социално слабите от тях и тези, които се нуждаят от грижи и да съдейства за социалната интеграция и личностната им реализация.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл. 5.(1) Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:

дарения от членове, български и чуждестранни физически и юридически лица и безвъзмездно придобиване на имущество по всички предвидени от Закона начини.
(2)За осъществяването на целите си, може да извършва стопанска дейност, като използва приходите си за постигане на определените в този Устав цели.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
(1) Предмета на  дейност на Сдружението е да съдейства и помага на всички пациенти с ХМЛ и други заболявания на територията на Република България при профилактиката, лечението и снабдяването с лекарства, съответните консумативи, диетични храни, здравна просвета и запознаване с последните достижения на медицината в борбата с тези заболявания, издателска и разпространителка дейност, свързана със здравната просвета и запознаване с последните достижения на медицината в борбата и с онкологичните заболявания, участие в международни програми в тази област,подпомагане на правителствени и неправителствени организации във връзка с подпомагане на социално слаби онкоболни и тези, нуждаещи се от грижи, дейности, свързани със съдействие за социална интеграция на такива онкоболни и личностната им реализация.
(2)Сдружението може безвъзмездно да разходва средства и да извършва дейност, насочена за постигане на цели,определени по реда на този Устав.

Допълнителна стопанска дейност
Чл.6.(1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност: Провеждане на стопански мероприятия за постигане на целите, чрез съответни стопански начинания, издателска и разпространителка дейност, както и всякакви други дейности, които изрично не са забранени от Закона и са свързани с предмета на основната дейност на Сдружението.
(2) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението.
(3) Сдружението не разпределя печалба.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ
Чл.7. Сдружението осъществява дейност в частна полза, като ще разходва имуществото в полза на членовете си по предложение на Управителния съвет на Сдружението. Може да разходва средства и за подпомагане на лица, страдащи от други заболявания, както и лица, допринесли за учредяването на това Сдружение. То се самоопределя, като организация за осъществяване на дейност в ЧАСТНА ПОЛЗА.

СРОК
Чл.8. Сдружението не е ограничено със срок.

ЧЛЕНСТВО
Чл.9. Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на сдружението.

Придобиване на членство
Чл.10.(1) Членството в сдружението е доброволно.
(2) Кандидатът подава писмена молба до управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите - юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.
(3) Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на общото събрание.

Права и задължения на членовете
Чл.11. Членовете на сдружението имат следните права:

да участват в управлението на сдружението;
да бъдат информирани за неговата дейност;
да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
да се ползват резултатите от дейността на сдружението съгласно разпоредбите на този Устав.

Чл. 12. Членовете на сдружението са длъжни:
да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на сдружението;
да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите му;
да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

Чл.13. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Прекратяване на членство
Чл.14. Членството в сдружението се прекратява:

с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на сдружението;
със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ., прекратяване юридическата личност на член на сдружението;
с изключването;
с прекратяване на сдружението;

Чл.15. (1) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на общото събрание по предложение на управителния съвет, когато:
извърши  действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо.

(2) При маловажни случаи на нарушения   управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложението за изключване.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.16.

Условия за ползване на сайта