Условия за ползване на сайта

Начало | Условия за ползване на сайта

Условия за ползване на Интернет страницата на “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НА ХОРА, СТРАДАЩИ ОТ ХРОНИЧНА МИЕЛОГЕННА ЛЕВКЕМИЯ – ХМЛ” (“Сдружението”)

Настоящата страница (наричана по-долу „Страницата”), е разработена за целите на Сдружението, посочени в публикувания на Страницата Устав на Сдружението. Вашето посещение на Страницата означава, че изразявате съгласие да бъдете обвързани от разпоредбите на настоящите Условия за ползване на Страницата.

1. Никоя част от информацията, публикувана на Страницата на Сдружението, не може да служи като съвет или препоръка, нито като мотивация за вземане на решение или за предприемане на действие. За съвети и препоръки по конкретни здравословни проблеми посетителите трябва да се доверяват САМО на лекуващите ги медицински специалисти. Посещението на сайта НЕ може да замести консултацията с лекар, нито да се възприеме като консултация, на базата на която може да се вземе медицинско решение за каквото и да е действие или бездействие, свързано със здравето на пациент.

2. За целите на Страницата, Сдружението публикува авторски материали, както и изявления на посетители на Страницатанаправени във форумите. Материалите и изявленията се публикуват във вида, в който са предоствени , без да бъдат редактирани или променяни от страна на Сдружението. Сдружението НЕ дава гаранции, че при написването им не са допуснати неточности и/или грешки, нито че публикуваната информация е достоверна, точна или актуална. Дори информацията в материалите и изявленията на Страницата да е поднесена коректно, това не означава, че тя е приложима във всеки конкретен случай. Фактът на публикуването на някой материал или изявление на Страницата не означава потвърждение, одобрение, съгласие или гаранция от страна на екипа на Сдружението по отношение на което и да е от изразените в материала становища, факти, препоръки и съвети. Публикуваните на Страницата материали и изявления на трети лица не представляват волеизявления на Сдружението.

3. Всички имена на посочени на Страницата продукти са търговски марки на трети лица и служат единствено за обозначаване на продукти  на съответните лица. Посочването на  марки и наименования не е израз на и по никакъв начин не следва да бъде тълкувано като препоръка от страна на Сдружението за съответните марки или за използване на продукти, в това число и на лекарствени продукти.

4. Екипът на Сдружението не носи отговорност за резултатите и последствията от всеки опит информацията, публикувана на Страницата, да се прилага без консултация със специалист, нито за каквито и да е преки и/или косвени вреди и/или пропуснати ползи, настъпили/причинени поради използване или предоверяване на информацията на Страницата, или поради невъзможност за нейното използване, нито за грешки или непълноти в съдържанието й. Сдружението не носи отговорност за вреди, възникнали вследствие на достъпа или невъзможността за достъп до Страницата, нито за вреди от компютърни вируси или други вреди на компютърно оборудване, причинени от достъпа в Страницата. Използвайки информацията на Страницата, потребителите поемат всички рискове във връзка с използването.

5. Въпреки нашите усилия, информацията на Страницата може в даден момент да не бъде актуална или Страницата да не бъде достъпна за потребителите. Сдружението не носи отговорност за допуснати грешки, непълноти или загуба на информация на Страницата. Сдружението си запазва правото да поправя, променя и обновява изцяло или отчасти съдържанието на Страницата във всеки един момент, както и да ограничава или да прекратява достъпа на потребителите до нея.

6. Регистрацията в Страницата е напълно доброволна и не е необходима за достъп до и преглеждане на информацията, публикувана на Страницата. Въпреки това, ако решите да се регистрирате и да споделите своята история с други посетители, някои Ваши лични данни, включително потребителското Ви име, град, държава, снимка и информация, отнасяща се до здравето Ви, съдържащи се във Вашата история, ще бъдат обществено достъпни на този сайт и могат да бъдат преглеждани от лица във всяка държава по света. Сдружението ще третира горната информация като неконфиденциална, ще има право да я обработва и разпространява и няма да носи отговорност за използването от трети лица на данните, разкрити от Вас доброволно чрез Страницата.

7. В случай че решите да отговорите на материал с въпроси и/или коментари, или да публикувате каквато и да е информация или изявления на Страницата, Вие се задължавате да не публикувате каквито и да е груби, вулгарни, заплашителни, сексуално-ориентирани или каквито и да е други материали, изявления или информация, които нарушават  приложимото законодателство, в това число, но не само: материали, изявления и информация, които представляват реклама на лекарствени продукти или докладване на нежелани реакции. Напомняме Ви, че съгласно изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина всяка подозирана сериозна или неочаквана нежелана лекарствeна реакция от употреба на лекарствени продукти следва да бъде съобщавана на лекуващия Ви лекар, на Изпълнителната агенция по лекарствата или на Притежателя на разрешението за употреба:

Информация за контакт с Изпълнителната агенция по лекарстватаОтдел по лекарствена безопасност: гр. София 1303, ул. „Дамян Груев” № 8, България, тел.: +359 2 8903417; факс: +359 2 8903434, e-mail: bda@bda.bg

8. В случай че нарушите изискванията по т. 7 по-горе, това може да доведе до прекратяване на достъпа Ви до Страницата и/или до изтриване на публикуваната от Вас информация (както и до уведомяването на вашия доставчик). IP адресите, от които е осъществен достъпът ви до Страницата, се записват и могат да бъдат използвани в такива случаи. Приемате, че Сдружението, администратора на Страницата и модераторите на форумите в Страницата имат правото да премахват, променят или заключват всяка тема по всяко време, ако намерят за уместно.

9. Страницата на Сдружението може да съдържа връзки към други Интернет страници. Сдружението не носи отговорност за информацията, която се съдържа на други страници, нито за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане, нито за защитата на личните данни на такива страници

10. Използваните на Страницата материали, търговски марки, фирмени наименования и други обекти на интелектуална собственост са обект на запазени права на съответния автор/притежател. Всяко копиране, възпроизвеждане или използване по друг начин на материали или части от материали от Страницата, освен за лични нетърговски цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на съответния автор или притежател, при условие че всяко копие съдържа означение за авторските или другите права на интелектуална собственост.

11.Сдружението събира лични данни (като име, адрес, телефон и други) само в случай, че същите са доброволно предоставени от потребителите на Страницата. Всякакви лични данни, предоставени доброволно от потребителите при използването на Страницата на Сдружението, ще се използват само за целите, за които са предоставени, и в съответствие с приложимото българско законодателство. В някои случаи, когато трети лица предоставят услуги на Сдружението във връзка с поддържането на Страницата, същите могат да получат достъп до личните данни на потребителите. Тези трети лица се подбират според критериите на Сдружението и нямат право да използват личните данни за свои комерсиални цели. В допълнение, Сдружението не носи отговорност в случай на достъп от трети лица до данните и разпространение на последните в резултат на недобросъвестни действия на трети лица или на технически проблеми.

12. Сдружението може да събира техническа информация, която не представлява лични данни, като брой и времетраене на посещенията на Страницата, IP адреси и вид на браузерите на компютрите на потребителите, и други. Тази информация може да бъде използвана само с цел подобряване услугите на Страницата. IP адресите могат да се използват за идентифициране на потребителите на Страницата само в случай на неизпълнение на настоящите Условия или когато е застрашено съдържанието на Страницата или други потребители.

С натискането на бутона „ПРИЕМАМ” по-долу, Вие декларирате, че всички изявления и цялата информация, които сте предоставили на Страницата, са точни и отразяват действителното Ви и честно мнение за Вашите преживявания и предоставяте своето електронно съгласие с Условията за ползване на страницата на Сдружението, както и изричното си съгласие Сдружението, свързани с него лица и партньорите на Сдружението да обработват личните Ви данни ( в това число, но не само: Вашето потребителско име, град, държава, снимка и личен опит и др.), които сте предоставили доброволно, като ги публикуват и разпространяват чрез интернет Страницата и ги обработват за целите на поддържане на страницата.